postheadericon För demensvårdare

De stora årskullarna födda under 40-talet närmar sig nu pensionsåldern, men i dagens samhälle är äldreomsorgen och demensvården allt mer ansträng på grund av att fler behöver tas om hand av färre anställda. Även hälsovården lider av en kostnadskris, och nya vägar behöver därför sökas för att erbjuda rimlig vård och omsorg för personer med demens. Det är önskvärt att fler erbjuds möjlighet att bo kvar hemma, med billigare insatser än övergång till särskilt boende.

Kostnaderna för demensvården är enorma, och ståpr för en stor andel av de sociala kostnaderna i de flesta länder. Kostnaden för att vårda en person med demens i Sverige är över 200 000 kr per år. I Sverige lider minst 150 00 personer av demens, och 20 000 nya fall tillkommer varje år. I takt med att befolkningen får högre medellivslängd kommer antalet personer som lider av demens att öka kraftigt. Den totala kostnaden för demensvården i Sverige är tiotals miljarder varje år.

Anhöriga och andra informella vårdare belastas kraftigt av behoven att stödja och ofta även övervaka personen med demens i vardagen. Ofta krävs kompletterande insatser av hemtjänst och avlastningsboenden. Mötesplatser erbjuder både avlastning och kontakt med andra i samma situation.

Hjälpmedelsinstitutet har 2010 studerat värdet av IT-baserade kognitiva hjälpmedel för personer med demens. Studien indikerar att kostnaden för att införa sådana hjälpmedel betalar sig för samhället på mindre än 12 månader, och för kommun och landsting på mindre än 18 månader, enbart tack vara minskat behov av hemtjänst och besök för medicinsk uppföljning. Cogknow DayNavigator och andra kognitiva hjälpmedel skapar därtill möjlighet att fördröja tidpunkten då en person med demens måste flytta till särskilt boende, eller få andra dyrbara interventioner.

Cogknow DayNavigator erbuder flera sorters beprövade och nya minnesstöd, ett enkelt sätt att hålla kontakten med anhöriga och andra - även med video, hjälp att genomföra dagliga aktiviteter, samt funktioner som skapar trygghet i hemmet och när man går ut. På så sätt blir personen me ddemens mer självständig och mindre beroende av att någon anhörig ska finnas på plats hela tiden. Anhöriga avlastas därmed, och klarar därför sin viktiga uppgift bättre och längre. Hjälpmedlet kan enkelt anpassas till individuella behov, där man också över tid lägger till eller tar bort tjänster utifrån hur de kognitiva förmågorna hos personen med demens förändras.

Cogknow DayNavigator utvecklas tillsammans med personer med demens och deras anhöriga.

Läs mer på engelska: